Oudercommissie

Samenwerkingspartners kinderopvang Nannies icoon

Samenwerking met ouders in de oudercommissie

Elke vestiging van Nannies heeft een actieve en enthousiaste oudercommissie. De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van kinderen die bij Nannies worden opgevangen.
De directie van Nannies hecht groot belang aan de mening van en samenwerking met ouders. Op het gebied van de verzorging en opvoeding van hun eigen kind zien wij ouders als expert en in die hoedanigheid kunnen ouders een waardevolle bijdrage leveren aan de kinderopvang in zijn algemeenheid.

In de Wet Kinderopvang is een verzwaard adviesrecht* vastgelegd voor oudercommissies, waarmee de Wet beoogt de inspraak van ouders binnen de kinderopvang te waarborgen en waarmee de Wet excessen (met name vanwege monopolie-posities) wil voorkomen. Wij onderstrepen dit belang en zien grote kansen in een constructieve en positieve samenwerking met de oudercommissieleden.

Om de kansen te kunnen benutten die een intensieve samenwerking in potentie in zich draagt, hebben we de volgende afspraken gemaakt:

Zowel oudercommissieleden als vertegenwoordigers van de organisatie zijn gericht op vooruitgang en verbetering.

De houding naar elkaar toe is een houding die constructief en positief is, op basis van wederzijds vertrouwen.

We zijn ons bewust van het belang van overleg en zoeken onze kansen in samenwerking.

We tonen wederzijds respect voor ieders specifieke expertise.

Oudercommissieleden begrijpen dat zij de belangen behartigen van àlle ouders en richten zich op algemene zaken die voor de kinderopvang als geheel van belang zijn.

We hanteren als basisgedachte dat we hetzelfde belang hebben: een kwalitatief hoogwaardige opvang voor alle kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.

We zijn in staat om realistisch en genuanceerd naar zaken te kijken.

We zoeken de dialoog en gebruiken daarvoor de geëigende wegen.

We zijn ons bewust van de waarde van vertrouwelijkheid.

De oudercommissies vergaderen een aantal keer per jaar. Wanneer dat nodig is, overlegt de oudercommissie met de leiding van Nannies om zaken te verbeteren of te veranderen. Tweemaal per jaar vergadert de centrale oudercommissie met de directie om op de hoogte gebracht te worden van de gang van zaken bij de organisatie en de verwachtingen voor de toekomst.

Wil je meer informatie of wil je met de oudercommissie in contact treden, dan kan dat via oudercommissie@nannies.nl. Op de vestigingen vind je informatie over de oudercommissie van jouw locatie!

 

*Onder adviesrecht wordt verstaan: de mogelijkheid die geboden wordt aan oudercommissieleden om (gevraagd of ongevraagd) advies te geven over zaken die betrekking hebben op de volgende onderwerpen: het bieden van verantwoorde kinderopvang; het pedagogisch beleid; voedingsaangelegenheden van algemene aard; het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid; de openingstijden; het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen; de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten; wijziging van de prijs van de opvang. De directie mag afwijken van een gegeven advies als zij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft waarom het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet.

 

Schuiven naar boven