Omgangsafspraken

 

Aandacht, zorg en liefde.

 

Zo gaan we om met de kinderen:

We reageren sensitief en responsief
We hebben belangstelling voor wat een kind bezighoudt. We luisteren naar de kinderen en letten op hun lichaamstaal. We reageren op signalen van de kinderen. We zijn warm en hartelijk. We knuffelen de kinderen. We bieden lichamelijke en emotionele nabijheid. We benaderen de kinderen met rust en geduld. We laten de kinderen niet schrikken. We storen kinderen niet onnodig in hun spel. We keuren slechts gedrag af, nooit het kind zelf. We benadrukken de positieve kanten van elk kind en laten elk kind zich waardevol voelen. We geven positieve aandacht aan alle kinderen.

 

We hebben respect voor de autonomie
We passen ons handelen en eventueel ons dagritme aan aan de behoefte/ het temperament/ de voorkeur van een kind. We geven kinderen de gelegenheid initiatieven te nemen. We geven kinderen de gelegenheid zelf een probleem op te lossen. We nemen kinderen niet alles uit handen en grijpen niet altijd direct in. We storen kinderen niet onnodig in hun spel. We laten kinderen (overzichtelijke) keuzes maken. We sturen een kind in gesprekken niet, maar laten ons leiden. We geven kinderen de gelegenheid belangrijk te zijn door ze te laten helpen en ze te laten bijdragen aan de groep.

 

We praten, geven uitleg en luisteren
We begeleiden ons handelen met taal. We vertellen wat we gaan doen en leggen uit waarom. We geven het kind gelegenheid te reageren. We verwoorden wat we zien en wat er gebeurt. We verwoorden de gevoelens van de kinderen. We lezen voor, vertellen verhalen en we zingen. Onze communicatie is gericht op de kinderen, ons taalgebruik is aangepast op hun niveau. We praten correct Nederlands (bijvoorbeeld: “kom maar bij mij, dan help ik jou” en niet: “Kom maar bij Anneke, dan doet Anneke Juus helpen”). We praten niet over de kinderen of hun ouders waar de kinderen bij zijn.

 

We bieden structuur en rituelen
We bieden grenzen, waarbinnen kinderen zich vrij kunnen bewegen. We reguleren het gedrag en de emoties van de kinderen voor hun eigen veiligheid en welzijn. We hanteren duidelijke regels. We proberen niet altijd alleen “nee” te zeggen (alleen bij gevaar), maar het ongewenste gedrag om te buigen en alternatieven te bieden. We hebben positieve hoofdregels, zoals elkaar helpen, om de beurt iets gebruiken, het goed maken na een ruzie. We vertellen een kind wat het wèl mag doen. We gebruiken rituelen om te zorgen dat kinderen weten wat er gaat gebeuren. We leren kinderen wat ze moeten doen door zelf het goede voorbeeld te geven.

 

We ondersteunen positieve relaties tussen de kinderen
We zorgen ervoor dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen met elkaar. We stimuleren verbondenheid in de groep en een “wij-gevoel” door rituelen en positieve aandacht voor alle kinderen. We stimuleren vriendschap tussen kinderen en het samen spelen. We bieden kinderen de kans elkaar te helpen en te troosten. We hebben oog voor de sociale relaties tussen kinderen en we voorkomen negatieve gedragspatronen. We leren kinderen hoe ze positief kunnen samenspelen.

 

Zo gaan we om met de ouders:

We zijn positief en enthousiast
We stralen vrolijkheid uit. We begroeten iedereen. We nemen initiatief naar ouders toe, stellen ons open op en zorgen dat we benaderbaar zijn. We hebben een actieve houding en gaan naar ouders toe. We nemen de kinderen over van de ouders als ze weggaan. We stellen ons voor aan nieuwe ouders. We laten ouders zien dat we plezier hebben in ons werk en dat we graag voor hun kinderen zorgen.

 

We hebben respect voor ouders
We tonen respect voor de persoonlijke omstandigheden van elke ouder: cultuur, godsdienst, gezinssituatie, karakter. We staan open voor hun leefwereld en hun identiteit. We nemen ouders serieus en luisteren naar wat ze willen. We zijn beleefd en hanteren gepaste omgangsvormen met ouders.

 

We zijn klantvriendelijk
We luisteren naar wat ouders willen en proberen aan hun wensen tegemoet te komen. We stellen ons niet star op door te benadrukken wat er allemaal niet kan. We geven ouders een gerust en veilig gevoel. We behandelen de ouders niet als kinderen.

 

We zijn professioneel
We laten zien dat we goed zijn in ons beroep en dat we weten wat we doen. We houden gepaste afstand tot ouders en gaan geen vriendschappelijke relaties aan. We delen met ouders uitsluitend oppervlakkige informatie over onszelf. We houden werk en privé gescheiden. We geven ouders nooit ons privé-telefoonnummer of onze adresgegevens. We maken geen é-afspraken met ouders. We gaan discreet om met persoonlijke informatie die we van ouders krijgen.

 

We werken samen
We tonen de ouders begrip en waardering. We laten zien dat hun kind gewaardeerd wordt. We overleggen en maken afspraken. We vragen en geven advies. We informeren eerlijk en duidelijk. We staan niet tegenover maar altijd naast de ouders. We zoeken samen met ouders naar oplossingen. Bij lastige zaken overleggen we in een vroeg stadium met de ouders om spanningen te voorkomen.

 

Zo gaan we om met onze collega's:

We steunen elkaar
We delen positieve en negatieve ervaringen die we meemaken bij het opvoeden: dat lucht op en geeft energie. We houden rekening met elkaar en staan voor elkaar klaar als het nodig is. We helpen elkaar. We gedragen ons als lid van een team. We vertrouwen elkaar. We geven elkaar ruimte. We hebben aandacht voor elkaar.

 

We overleggen
We werken niet solo, maar samen. We overleggen over wat we gaan doen. We zorgen voor een eerlijke taakverdeling. We denken niet voor een ander, maar stellen vragen. We stellen ons open op en richten ons op een goede communicatie.

 

We stimuleren elkaar en geven feedback
We maken gebruik van elkaars sterke kanten. We spreken elkaar (opbouwend) aan op dingen als dat nodig is. We staan open voor suggesties en tips van anderen. We gaan als volwassenen met elkaar om: niet defensief of agressief, maar open en eerlijk.

 

We respecteren elkaar
We hebben respect voor elkaar en voor verschillen tussen de een en de ander. We sluiten niemand buiten. We vallen elkaar niet af. We praten niet achter elkaars rug om. We kleineren niet. We pesten niet. We zijn eerlijk.

 

We zijn professionals
We werken samen als professionals. We houden rekening met het belang van de groep, van de kinderen, van de ouders en van de organisatie bij hoe we met elkaar om gaan. We hoeven geen vrienden te zijn. Als we vrienden zijn, laten we onze vriendschappelijke relatie geen invloed hebben op onze werkzaamheden. We richten onze aandacht op de groep, niet op elkaar. We zijn ons bewust van onze positie binnen de organisatie en gedragen ons daarnaar. We zijn in staat een weloverwogen afweging te maken tussen het belang van een individu en het belang van de groep en daarnaar te handelen.

Kinderdagverblijf met Aandacht, Zorg en Liefde. Daar word je blij van!

Schuiven naar boven